12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Regulamin oceny zachowania

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7.09.2004 r., rozporządzenia z dnia 8.09.2006 r. w sprawie warunków i trybu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1154) oraz rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 (Dz.U. nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20.08.2010 (Dz.U. nr 156, poz. 1046)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Ocena zachowania w klasach 1-3 nauczania zintegrowanego ma charakter opisowy.
 2. Ocenę zachowania w szkole podstawowej w klasach 4-6 oraz gimnazjum ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Ocena zachowania uwzględnia:
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  • ocenę z projektu edukacyjnego (dla uczniów gimnazjum).
 4. Ocenę zachowania ustala się na podstawie liczby zgromadzonych punktów, w każdym z dwóch (dla uczniów szkoły podstawowej, klas 4-6) lub trzech (dla uczniów gimnazjum) obszarów oceniania.
 5. Ilość punktów przekładana jest na ocenę z zachowania. Każdy uczeń otrzymuje dwie (uczniowie szkoły podstawowej, klasy 4-6) lub trzy (uczniowie gimnazjum) oceny, z których wyciągana jest średnia jako ocena śródroczna lub końcoworoczną z zachowania.
 6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na podstawie uwag zgromadzonych w dzienniku szkolnym w porozumieniu z nauczycielami, opiekunami, itp.
 7. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
 8. Odwołanie od oceny jest rozpatrywane wyłącznie ze względów proceduralnych.
 9. Wychowawca klasy wystawia oceny cząstkowe zachowania przed każdym zebraniem z rodzicami oraz na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen zachowania, w każdym z wymienionych wyżej obszarów:
  • wzorowe 50 pkt i więcej
  • bardzo dobre od 49 do 25 pkt
  • dobre od 24 do 0 pkt
  • poprawne od -1 do -25 pkt
  • nieodpowiednie od -26 do -50 pkt
  • naganne od -51 pkt i mniej
 2. Na początku semestru uczeń startuje z zerową ilością punktów, zdobywając punkty dodatnie za działania określane jako zachowanie pozytywne oraz punkty ujemne, kiedy prezentuje zachowanie określane jako negatywne.
 3. Punkty przeliczane są na oceny zachowania w dwóch lub trzech obszarach, a ich średnia stanowi ocenę śródoczną lub końcoworoczną zachowania.
TRYB ODWOŁANIA OD OCENY ZACHOWANIA

W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub końcoworoczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od czasu powiadomienia o otrzymanej ocenie. Odwołanie w formie pisemnej winno zawierać umotywowanie wniosku.

Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.