12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Regulamin Gimnazjalnego Projektu Edukacyjnego

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM NR 3 STO W KRAKOWIE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy uczeń gimnazjum bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego
 2. Projekt jest realizowany w kl. II gimnazjum, w szczególnych przypadkach może być realizowany w I semestrze klasy III gimnazjum
 3. Czas realizacji nie powinien przekraczać 3 miesięcy, w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony za zgodą opiekuna projektu
 4. Grupa projektowa liczy od 3 do 6 osób. Grupy mogą mieć charakter międzyklasowy
 5. Publiczne prezentacje projektów odbywają się w ramach szkolnego festiwalu nauki
 6. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie dwóch grup projektowych, w przypadku projektów interdyscyplinarnych może on posiadać więcej niż jednego opiekuna – w tej sytuacji jeden z nauczycieli pełni rolę opiekuna prowadzącego
 7. Poszczególne grupy projektowe mogą realizować ten sam temat projektu
 8. Projekty mogą mieć charakter badawczy lub zadaniowy
 9. Projekt podlega ocenie, informacje na temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum
 10. Ocena projektu jest elementem oceny z zachowania zgodnie z regulaminem oceny z zachowania
 11. Dokumentacja projektów jest przechowywana w sekretariacie szkoły

 

§ 2 ETAPY PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 1. Stworzenie bazy tematów
  • Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia do dnia 1 IX co najmniej dwóch tematów projektów edukacyjnych, projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny – grupa projektowa może zaproponować własny temat projektu
  • Lista projektów podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną
  • Uczniowie realizujący projekty w danym roku szkolnym, zostają zapoznani z tematami projektów do 15 IX
 1. Tworzenie grup projektowych
  • Uczniowie samodzielnie dobierają się w grupy projektowe
  • Uczniowie, którzy są członkami żadnej grupy, zostaną losowo przydzieleni do grup już istniejących
  • Podział zadań w grupach pod kierunkiem opiekuna projektu
 1. Realizacja projektu
  • W ramach projektu uczniowie realizują następujące zadania podlegające ocenie:
   – gromadzenie materiałów
   – analizowanie i selekcja informacji
   – opracowanie wybranego tematu na podstawie zebranych materiałów
   – złożenie projektu u opiekuna projektu
   – publiczna prezentacja projektu
  • obowiązki opiekuna projektu:
   – zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów oraz metod pracy i prezentacji
   – ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celów projektu
   – ustalenie wspólnie z uczniami harmonogramu i terminarza działań
   – czuwanie nad realizacją projektu i przestrzeganiem terminów poszczególnych działań
   – nadzór nad dokumentowaniem działań uczniów w ramach projektu
   – prowadzenie konsultacji z uczniami we wcześniej ustalonych terminach
   – ocena działań uczestników projektu
  • w szczególnych przypadkach opiekun może przedłużyć termin prezentacji projektu lub nie dopuścić do publicznej prezentacji projektu
 1. Dokumentacja projektu:
  • każda grupa projektowa prowadzi dokumentację projektu pod kierunkiem opiekuna projektu
  • na dokumentację projektu składają się:
   – karta projektu zawierająca temat projektu, skład grupy projektowej, informacje o opiekunie projektu i główne cele projektu (zał. 1)
   – karta działań zawierająca harmonogram i terminarz działań w ramach projektu (zał. 2)
   – karta konsultacji zawierająca terminarz i tematykę spotkań z opiekunem (zał. 3)
   – portfolio z materiałami dotyczącymi projektu i dokumentacją jego realizacji w formie tradycyjnej i/lub multimedialnej
  • dokumentacja projektu w całości winna złożona u opiekuna projektu najpóźniej w tydzień po zakończeniu projektu
  • prezentacja dokumentacji projektu jest elementem publicznej prezentacji całości projektu

 

§ 3 PREZENTACJA I OCENA PROJEKTU

 1. Uczniowie dokonują publicznej prezentacji projektu, podczas festiwalu nauki w terminie wyznaczonym przez Radę Pedagogiczną
 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję oceny projektu w skład której wchodzi opiekun projektu oraz 2 innych członków Rady Pedagogicznej
  • oceny poziomu zaangażowania, pracy w zespole dokonuje opiekun projektu
 1. Ocenie podlega:
  • zaangażowanie w działania każdego z członków projektu
  • umiejętność współpracy w zespole
  • poziom wykonania zadań realizowanych w ramach projektu
  • dokumentacja projektu
  • przestrzegania harmonogramu i terminarza projektu
  • poziom merytoryczny projektu
  • umiejętność korzystania z wielu źródeł informacji
  • poziom prezentacji projektu
 1. Ocena projektu może mieć wpływ na ocenę z przedmiotu związanego z tematyką projektu, decyzję o wystawieniu oceny podejmuje nauczyciel przedmiotowy
 1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu
  • ocena z zachowania uzależniona jest od ilości punktów przyznawanych podczas oceny realizacji projektu
 1. Każdy z elementów oceny projektu podlega ocenie punktowej w skali od 0-10
  • Punktacja zapisana na karcie oceny projektu (zał. 4) osobno dla każdego ucznia
   – projekt który otrzymał mniej niż 50% (tj. 40) sumy punktów uznaje się za niezaliczony
  • uczniowie, którzy nie zrealizowali projektu lub ich projekt nie został zaliczony przez Komisję zobowiązani są do ponownej realizacji projektu edukacyjnego
 1. Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania związane z realizacją projektu edukacyjnego:
  • 72-80 pkt. – zachowanie wzorowe
  • 64-71 pkt. – zachowanie bardzo dobre
  • 56-63 pkt. – zachowanie dobre
  • 48-55 pkt. – zachowanie poprawne
  • 40 – 47 pkt. – zachowanie nieodpowiednie
  • poniżej 40 pkt. – zachowanie naganne