12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Regulamin

Regulamin rekrutacji do
Społecznego Gimnazjum nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

1. Uwagi ogólne

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmujemy 18 uczniów.
Pierwszeństwo w przyjęciu, po spełnieniu wymagań mają:
◦ uczniowie klasy szóstej SSP nr 3 STO
◦ rodzeństwo uczniów SSP nr 3 lub SG n r3 STO
◦ dzieci nauczycieli uczących w SSP nr 3 lub SG nr 3 STO
◦ dzieci absolwentów SSP nr 3 lub SG nr STO

2. Uczniem Społecznego Gimnazjum nr 3 można zostać po spełnieniu następujących warunków:

◦ średnia ocen nie mniejsza niż 4.0
◦ zachowanie przynajmniej dobre
◦ co najmniej średni (w skali gminy) wynik sprawdzianu po VI klasie
◦ umotywowanie w formie publicznej prezentacji swojej woli zostania uczniem SG nr3

3. Rodzice uczniów z klasy szóstej SSP nr 3 STO muszą w terminie do 28 lutego roku szkolnego
poprzedzającego naukę w gimnazjum:

◦ podpisać umowę o kształcenie z Zarządem SKT nr 37 STO
◦ złożyć oryginał świadectwa ukończenia przez ucznia klasy piątej
◦ w terminie 14 dni od podpisania umowy o kształcenie wpłacić czesne za miesiąc wrzesień, roku
szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę

4. Kandydaci spoza SSP nr 3 STO:

◦ składają oryginał świadectwa ukończenia klasy V
◦ poświadczony przez macierzystą szkołę wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy VI
◦ odbywają rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym z Dyrekcją szkoły (obejmuje ona zakres
wiedzy ucznia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego)
◦ po uzyskaniu pozytywnej opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rodzice mają 7 dni na wpłatę
wpisowego w wysokości 600zł (jest to kwota bezzwrotna, prosimy o rozważne decyzje)
◦ wraz z pierwszym czesnym, tj. do 10 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole pobierana jest
opłata za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego

5. Uwagi końcowe

Zarząd Koła nr 37 STO zastrzega sobie prawo warunkowego podpisania lub nie podpisania umów z rodzicami uczniów, którzy nie spełniają warunków wymienionych w pkt. 2. Wnioski w takich przypadkach kieruje do Zarządu Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.