12 648-56-37 ssp3@poczta.onet.pl

Trafny wybór

Trafny wybór…

Jak przekonać się, czy szkoła, którą wybieramy, spełnia oczekiwania zarówno Rodziców, jak i samych Kandydatów? Poza subiektywnie odniesionym wrażeniem i tzw. „marketingiem szeptanym” warto zapoznać się z obiektywnymi parametrami oceny naszego Gimnazjum.

 • Zgodnie z koncepcją MEN czas nauki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej traktuje się jako spójny programowo, co podnosi rangę oczekiwań wobec gimnazjum i jego znaczenie wobec dalszego procesu kształcenia.
 • Zgodnie z reformą od 2011 roku wszystkie gimnazja wprowadziły drugi język obcy jako obowiązkowy, a ponadto przedmioty: edukację dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i pozostające poza systemem oceniania – wychowanie do życia w rodzinie. Projekt edukacyjny – zespołowe działanie prowadzone samodzielnie przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela – w naszej szkole realizuje się w klasie II.
 • Egzamin gimnazjalny zainicjowany w nowej formule w 2012 roku obejmuje: część humanistyczną (arkusz języka polskiego oraz arkusz historii i wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki), część matematyczno – przyrodniczą ( arkusz matematyki oraz zbiorczy arkusz biologii, geografii, fizyki i chemii), część językową (wybrany język obcy na poziomie podstawowym oraz ten sam język na poziomie rozszerzonym).

Aby sprostać powyższym wymaganiom szkoła proponuje:

 • Kadrę doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, zweryfikowanych zarówno pod względem formalnego przygotowania do zawodu, jak również efektów swojej pracy.
 • Zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych wybranych przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, języki obce, matematyka, nauki przyrodnicze).
 • Zajęcia rozszerzające (kółka, fakultety), które pozwalają na indywidualna pracę z uczniem zdolnym, poszukującym, twórczym. Przygotowują one do konkursów przedmiotowych, tematycznych, artystycznych.
 • Zajęcia dodatkowe (korepetycje, konsultacje) dla uczniów z wszelkimi problemami ( dysfunkcje, problemy zdrowotne, wolne tempo uczenia itd.). Pozwalają one na indywidualne uzupełnianie braków, poprawę sprawdzianów, ponowne wytłumaczenie niezrozumiałego materiału – w kameralnej, sprzyjającej uczniowi atmosferze.
 • Obowiązkowe w III klasie (funkcjonujące w planie zajęć) lekcje przygotowujące do egzaminu (język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze).
 • Bogatą ofertę zajęć wzbogacających zainteresowania i potencjał intelektualny ucznia (przygotowanie do egzaminów FCE i A2, szkolny teatr, taniec, chór, zajęcia z robotyki, informatyki, SKS).
 • Atrakcyjną ofertę wyjazdów integracyjnych i naukowo- poznawczych (w tym „zieloną szkołę” poza granicami kraju np. w Paryżu), kształcących językowo (obóz w Wielkiej Brytanii); liczne wyjścia do teatru, także wyjazdy do teatrów i muzeów w innych miastach (regularne wizyty w Warszawie); udział w zawodach sportowych (narciarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna).
 • Małe zespoły klasowe (nieprzekraczające 18 osób).
 • Opiekę pedagoga/psychologa szkolnego, stołówkę, sklepik.
 • Rozwijającą się wciąż bazę nowoczesnych środków dydaktycznych (w technologii informatycznej, audiowizualnej itd.).
 • Świetlicę szkolną, która zapewnia bezpieczeństwo i miłą atmosferę; jesienią i wiosną możliwość przebywania na ogrodzonym terenie zielonym i boisku.

Nasze osiągnięcia to:

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego od lat przewyższające średnią gminy i województwa.
 • Duża liczba finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych.
 • Wysoki wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej – określony na podstawie monitorowanego stanu wiedzy ucznia na początku i na końcu nauki w gimnazjum.
 • Kwalifikacja szkoły (od lat) do najwyższego obszaru jako tzw. „szkoła sukcesu” (zgodnie z systematyką MEN).
 • Bardzo wysoki wynik ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w 2013 roku przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania.
 • Sukces rekrutacyjny towarzyszący od lat naszym absolwentom, którzy podejmują naukę w najbardziej renomowanych szkołach Krakowa (V LO, I LO, II LO, VI LO, VIII LO, LO Ojców Pijarów, Salezjańskie LO itd.).
 • Sukces wychowawczy, który owocuje trwałymi kontaktami z Absolwentami i ich Rodzicami; świadomością więzi ze szkołą, która stała się w wielu przypadkach źródłem kariery naukowej, społecznej, artystycznej, również na poziomie międzynarodowym.