12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Misja

MISJA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 STO w Krakowie

Misja szkoły niepublicznej, która stale rozwija się od 25 lat (1989 rok), winna odpowiadać:

 • Czasowi: przełomowych zmian, przewartościowań, tempa życia, dynamiki wyzwań -charakterystycznych dla konfrontacji XX i XXI wieku.
 • Miejscu: królewsko-stołecznemu miastu Kraków, ze względu na historię zobowiązującemu do wysokiej rangi i pieczołowitego charakteru działań; dzielnicy Nowa Huta, która stanowi symbol postępu, nowoczesności i demokracji.
 • Ludziom: Uczniom, ich Rodzicom, także Nauczycielom odpowiedzialnym i predestynowanym do jej realizacji.

NASZA SZKOŁA:

 1. Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
 2. Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek , lecz nie istotę w rzeczy samej.
 3. Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
 4. Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę, troski o wspólne dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności okazywania pomocy słabszym, biedniejszym i pokrzywdzonym.
 5. Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak: “bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność i analizę błędu oraz szlachetną rywalizację przypominającą olimpijskie założenia sportowe, to jest zmaganie z sobą a nie z przeciwnikiem.
 6. Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami m.in. prawem do przywrócenia zaufania i stworzenia szansy rehabilitacji, jeśli proces ten służy rozwojowi ucznia i nie degraduje wartości nadrzędnych.
 7. Stwarza szansę rozwoju dzieciom i młodzieży o zróżnicowanej skali zdolności, także tym, które dopiero oczekują na sukces, jednak w formie aktywnej tzn.: pragną się uczyć , rozwijać horyzonty, pokonywać słabości charakteru, czemu dają wyraz w bieżących działaniach.
 8. Dba o swój prestiż poprzez jawność intencji, prawość relacji międzyludzkich, racjonalne rozwiązywanie potencjalnych konfliktów, co dotyczy wszystkich członków szkolnej społeczności.
 9. Jest bezpieczna, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, także pozaszkolnych; jednocześnie sprzyja naturalnemu prawu do spontaniczności, radości i zabawy przy zachowaniu właściwej proporcji pomiędzy oryginalnością treści i konwenansem kultury osobistej.
 10. Tworzy model edukacji oparty na najciekawszych programach nauczania (często autorskich)
  • rozszerzających zakres wiedzy uznanej za podstawę programową MEN;
  • rozwijających kreatywność w korzystaniu z wiadomości przyswajanych za pośrednictwem najnowocześniejszych środków komunikacji;
  • ułatwiających poszukiwanie ścieżek interdyscyplinarnych w zakresie pokrewnych dziedzin nauki;
  • ukierunkowujących na odkrywanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji mentalnych ucznia, na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia i świadomości ekologicznej.
 1. Uwzględniając wymogi czasu i dążąc do rozwoju ucznia we wszystkich dziedzinach nauki, pragnie zapewnić mu bogaty horyzont humanistyczny, wrażliwość na sztukę i umiejętność wyboru ekspresji artystyczno-estetycznej zgodnej z jego osobowością i tendencjami szeroko pojętej kultury. Zgodnie z szacowną ideą renesansowego światopoglądu szkoła pragnie kształcić wszechstronność ucznia przez sztukę.