12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Regulamin rekrutacji do SP

Regulamin rekrutacji do
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

§ 1.

Skład Komisji Rekrutacyjnej

1. Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący – Dyrektor szkoły
Członkowie – Zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciel wychowawca danej klasy
Pedagog/ psycholog szkolny
Wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

2. W pracach Komisji może brać udział przedstawiciel Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie Nr 37 STO.

§ 2.

Warunki ogólne

Rekrutacja do klasy I

1. Pierwszym krokiem rodzica (lub prawnego opiekuna, zwanego dalej również „rodzicem”) zainteresowanego zapisem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 jest wpis na listę w sekretariacie Szkoły wraz z podaniem danych adresowych. Można to zrobić elektronicznieza pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły.
W przypadku zapisania dziecka na kilka lat przed rozpoczęciem nauki należy corocznie
potwierdzać telefonicznie zainteresowanie Szkołą. Brak potwierdzenia spowoduje
anulowanie zgłoszenia i skreślenie z listy. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki
w szkole na przełomie września/października dzieci wraz z rodzicami są zapraszane
telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa to nic innego, jak sprawdzenie dojrzałości szkolnej i stwierdzenie, czy dziecko przyswoiło materiał zerówki. Kandydaci pracują w formie pedagogiki zabawy w grupach ok. 10 – 12 osobowych pod okiem nauczyciela nauczania początkowego/wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego. Trwa to ok. 45 min. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia pisemnej opinii o dziecku wydanej przez przedszkole.
W przeciągu tygodnia zapada decyzja o przyjęciu max. 20 osób do nowo tworzonej klasy
pierwszej. Rodzice mają 7 dni roboczych na podjęcie decyzji i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej na konto Szkoły lub uiszczenia tej kwoty w sekretariacie. W przypadku gdy proces rekrutacji zostanie przeprowadzony a rodzice zmienią decyzję co do wyboru szkoły, opłata rekrutacyjna nie jest zwracana. W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w Szkole organizowane jest spotkanie rodziców dzieci zakwalifikowanych
do klasy I z wychowawcą, nauczycielem tej klasy.

2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do:

a) Podpisania Umowy dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 7 dni roboczych od wydania
pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną.
b) Wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości trzykrotności czesnego obowiązującego na dzień 1 września roku poprzedzającego naukę dziecka w szkole w terminie 7 dni od
wydania pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną
c) Wpłacenia opłaty za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego wraz
z pierwszym czesnym do 10 września, w roku rozpoczynającym naukę w szkole.

3. Niedopełnienie formalności w podanych terminach, po dacie podpisania umowy, spowoduje podjęcie przez Szkołę kroków zmierzających do egzekucji należnych jej świadczeń oraz wypowiedzenia umowy o kształcenie.

§ 3.

Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

1. Do klas innych niż pierwsza uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy ocen, oceny zachowania oraz pobytu ucznia na okresie próbnym w szkole (do 3 dni). Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą klasy.

2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do:
a) Podpisania Umowy dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 7 dni roboczych od wydania pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną
b) Wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w terminie 7 dni od wydania pozytywnej opinii (wysokość opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od poziomu klasy do której uczeń dołącza).
c) Wpłacenia opłaty za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego wraz
z pierwszym czesnym do 10 września, w roku rozpoczynającym naukę w szkole.

§ 4.

Uwagi ogólne

1. Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji może brać pod uwagę preferencje
wynikające z pokrewieństwa z uczniami uczęszczającymi do tut. szkoły, pracownikami oraz absolwentami tut. szkoły.

2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

3. Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

Kraków, 19.03.2024 r. mgr Krzysztof Kwiatkowski
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO