12 648-56-37 533 440 270 ssp3@poczta.onet.pl

Regulamin rekrutacji do SP

Regulamin rekrutacji do
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

1. Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący – Dyrektor szkoły
Członkowie – Zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciel wychowawca danej klasy
Pedagog/ psycholog szkolny
Wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

1. W pracach Komisji może brać udział przedstawiciel Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie Nr 37 STO

2. Warunki ogólne
Pierwszym krokiem rodzica (lub prawnego opiekuna, zwanego dalej również „rodzicem”) zainteresowanego zapisem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 jest wpis na listę w sekretariacie Szkoły wraz z podaniem danych adresowych. Można to zrobić elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły. W przypadku zapisania dziecka na kilka lat przed rozpoczęciem nauki należy corocznie potwierdzać telefonicznie zainteresowanie Szkołą. Brak potwierdzenia spowoduje anulowanie zgłoszenia i skreślenie z listy. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole na przełomie września/października dzieci wraz z rodzicami są zapraszane telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa to nic innego, jak sprawdzenie dojrzałości szkolnej i stwierdzenie, czy dziecko przyswoiło materiał zerówki. Kandydaci pracują w formie pedagogiki zabawy w grupach ok. 10 – 12 osobowych pod okiem nauczyciela nauczania początkowego/wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego. Trwa to ok. 45 min. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia pisemnej opinii o dziecku wydanej przez przedszkole. W przeciągu tygodnia zapada decyzja o przyjęciu max. 20 osób do nowo tworzonej klasy pierwszej. Rodzice mają 7 dni roboczych na podjęcie decyzji i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej na konto Szkoły lub uiszczenia tej kwoty w sekretariacie. W przypadku gdy proces rekrutacji zostanie przeprowadzony a rodzice zmienią decyzję co do wyboru szkoły, opłata rekrutacyjna nie jest zwracana. W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w Szkole organizowane jest spotkanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy I z wychowawcą, nauczycielem tej klasy.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
– dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do SSP i SG nr 3 STO
– dzieci pracowników i nauczycieli uczących w SSP i SG nr 3 STO
– dzieci absolwentów SSP i SG nr 3 STO

1. Do klas innych niż pierwsza uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy ocen, oceny zachowania, oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna i Dyrektor Szkoły.

2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do:
– podpisania Umowy o kształceniu dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 7 dni roboczych od wydania pozytywnej opinii przez Komisję Rekrutacyjną
– wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 2500zł w terminie 7 dni od wydania pozytywnej opinii
– wpłacenia opłaty za ostatni miesiąc nauki w wysokości aktualnego czesnego wraz z pierwszym czesnym do 10 września, w roku rozpoczynającym naukę w szkole

1. Uwagi ogólne
– niedopełnienie formalności w podanych terminach po dacie podpisania umowy spowoduje podjęcie przez Szkołę kroków zmierzających do egzekucji należnych jej świadczeń oraz wypowiedzenia umowy o kształcenie.
– Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny.